Vnitřní řád

AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
Mgr. Veronika Prosová

Základní práva a podmínky přijetí klienta do péče

Každý klient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče. Tento vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. a je závazný pro všechny klienty, kterým je poskytována logopedická péče v AMBULANCI KLINICKÉ LOGOPEDIE, Mgr. Veroniky Prosové. Neznalost vnitřního řádu ani českého jazyka neomlouvá.
Seznamte se, prosím, s následujícími pravidly:

1) Pracovní doba a způsob objednání termínů

Pracovní doba je zveřejněna na dveřích čekárny zdravotnického zařízení a také na webových stránkách www.logopedieprosova.cz. Objednání na logopedické vyšetření či terapii je možné na tel. č. +420 733 663 860 nebo emailem: info@logopedieprosova.cz. Neobjednaní klienti nebudou ošetřeni. Snahou klinického logopeda v tomto zařízení je minimalizovat dobu čekání klienta na logopedickou péči. Je však ojediněle možné, že klient bude muset čekat. Maximální doba čekání je 20 minut. Během čekání mohou klienti využívat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Očekává se, že klienti a jejich rodinní příslušníci se v čekárně chovají tak, aby hlukem nerušili práci v ambulanci.

V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

V případě, že se klient z nějakého důvodu nemůže dostavit na objednaný termín, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem se nejlépe 24hodin předem omluví (nejpozději však 60min. předem).

Klient je povinen dodržet čas svého objednání. V případě pozdního příchodu na terapii se úhrada za danou terapii nekrátí. Je hrazena částkou za konkrétní, předem domluvenou, délku terapie. Při pozdním příchodu klienta nemůže být terapie prodloužena s ohledem na následně objednané klienty. Jestliže klient přijde více jak o 15min. později po domluveném termínu, terapie již nebude poskytnuta. Klient terapii uhradí částkou podle ceníku služeb ambulance.

Děkuji za pochopení!

2) Poskytování zdravotních služeb

Vyšetření a terapie probíhá v ambulanci, kam klienti vstupují na výzvu klinického logopeda. Ten poskytuje klientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Klinický logoped je povinen zachovávat mlčenlivost, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch klienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy.

  • Nezletilí klienti mladší 15let jsou ošetřováni v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě osoby zákonným zástupcem určené.
  • Dodržujte, prosím, klinickým logopedem navržený terapeutický postup. Pravdivě informujte o zdravotním stavu, včetně infekčních nemocí, užívaných léčivých přípravcích a poskytovaných jiných zdravotních službách, které mohou mít vliv na logopedickou péči a její efektivitu.
  • Klient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení.
  • Klient je povinen dodržovat v celém objektu v ulici Štramberská 2871/47, Ostrava – Hulváky pravidla protipožární ochrany a ochrany zdraví a majetku. Za každou způsobenou škodu nese plnou osobní i hmotnou zodpovědnost a je povinen každou nápravu škod způsobených svojí osobou i svým doprovodem bez odkladu plně uhradit.
  • Klinický logoped má právo odmítnout k ošetření osobu (nebo její doprovod), která se chová nevhodně, omezuje nebo ohrožuje osoby v prostorách ambulance a čekárny, jeví známky opilosti nebo užití drog.
  • Při poskytování logopedické péče klientovi není možné zajistit v prostorách čekárny a ambulance hlídání či bezpečnost dítěte/ dětí klienta.
  • Vnitřní řád ordinace a ceník placených výkonů je vyvěšen v čekárně a najdete jej také na stránkách www.logopedieprosova.cz.
  • Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany klienta je důvodem k odmítnutí přijetí klienta do logopedické péče nebo vyřazení klienta z logopedické péče.
  • Klient má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním klientům a jejich doprovodu.

3) Úhrada péče

Ambulance klinické logopedie, Mgr. Veronika Prosová není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Logopedická péče je hrazena formou přímé úhrady klientem. Ceník služeb je vyvěšen v čekárně a také na webových stránkách www. logopedieprosova.cz.
Platba je možná pouze v hotovosti. Platba platební kartou není možná.

4) Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace klienta vedená klinickým logopedem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní může pouze klient nebo jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Pokud se klient přihlásí do péče k jinému poskytovateli zdravotních služeb, odešle stávající klinický logoped na žádost nového zdravotníka výpis z dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb klientovi.

5) Oznamování změn

Klient nebo jeho zákonný zástupce oznámí zdravotnickému zařízení změnu jména, adresy, telefonního čísla či závažnou změnu zdravotního stavu co nejdříve od vzniku této skutečnosti.

6) Odmítnutí poskytnutí logopedické péče

Klinický logoped má právo odmítnout ošetřit klienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu, sliznice úst či jiné infekční onemocnění.
Klinický logoped má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření klienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek. Zdravotnické zařízení může odmítnout poskytování zdravotních služeb klientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem ambulance (neuhrazení platby za terapii, více jak tři neomluvené absence aj.).

7) Ukončení poskytování zdravotních služeb

Nenavštívil-li klient, který byl přijat do péče, po dobu 2 let zdravotnické zařízení, má se za to, že vyhledal jiného poskytovatele zdravotních služeb či pominul jeho zájem o péči v tomto zdravotnickém zařízení (klient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb).
Takovému klientovi je ukončeno poskytování zdravotní služby. Pokud se po dvou letech opět klient přihlásí do naší péče, je na něj nahlíženo jako na nového klienta, musí tedy znovu podstoupit komplexní vstupní vyšetření a uhradit je v plné výši. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb klientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem ambulance (neuhrazení platby za terapii, více jak tři neomluvené absence). Klinický logoped má právo odmítnout nebo ukončit péči o klienta, jestliže požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení zdravotníka/klinického logopeda. Vnitřní řád je platný od 3.6. 2024