Naše zdravotnické zařízení poskytuje logopedickou péči všem věkovým kategoriím.

Nejčastější oblasti péče u dětí

 • Poruchy výslovnosti (artikulační či fonologické por.)
 • Opožděný vývoj řeči (kdy se nejedná o dg., ale pouze o symptom vyjadřující zpoždění ve vývoji řeči a jazyka)
 • Vývojová porucha jazyka (vývojová dysfázie)
 • Vývojová verbální dyspraxie
 • Vývojová dysartrie
 • Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
 • Kognitivně – komunikační poruchy u dětí s poruchou autistického spektra
 • Kognitivně – komunikační poruchy při mentálním postižení
 • Myofunkční poruchy
 • Získaná nemluvnost (mutismus)
 • Narušení zvuku řeči (huhňavost)
 • Poruchy řečové komunikaci u syndromových postižení či kombinovaných vad
 • Poruchy řeči při rozštěpových vadách (palatolalie)
 • Poruchy řečové komunikace na podkladě smyslových vad (u poruch sluchu či zraku)

Nejčastější oblasti péče u dospělých

 • Péče o klienty po cévních mozkových příhodách, po úrazech mozku, péče u onkologických on. či neurodegenerativních on. s následnou poruchou komunikace (afázie, dysartrie), poruchou polykání (dysfagie) nebo kognitivním deficitem
 • Přetrvávající narušená výslovnost hlásek
 • Narušena plynulost řeči (koktavost, breptavost)
 • Poruchy hlasu